6D

【家 忘】

科目

4/3/2019

5/3/2019

6/3/2019

7/3/2019

8/3/2019

11/3/2019

12/3/2019

13/3/2019

14/3/2019

15/3/2019

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

B1

B2

B3

B4

B5

學校假期

A2

A3

A4

A5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

訓練十一、十二 (5/3)

 

綜合能力-整合拓展 (7/3)

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G4-5(6C,6D)

Eng (5)

 

Pre-read writing topics (5/3)

Eng (5)

 

Reading corrections (6/3)

Eng (5)

 

Pre-read Part B1 Reading Passages (7/3)

Eng (5)

 

Dictation Corrections (8/3)

 

 

 

 

 

 

數學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

體育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6D

【家 忘】

科目

18/2/2019

19/2/2019

20/2/2019

21/2/2019

22/2/2019

25/2/2019

26/2/2019

27/2/2019

28/2/2019

1/3/2019

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

B1

B2

B3

B4

B5

A1

A2

A3

A4

A5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

藍本單元、改正 (19/2)

單元七 (20/2)

單元四、八、七改正

作文 (22/2)

 

單元七第3 (22/2)

比較閱讀

 

訓練二改正

訓練一練習

 

練習一

練習三

訓練四 (27/2)

訓練五、六 (28/2)

 

 

綜合:演講辭 (2016練習) (4/3)

英國語文

G4-5(6C,6D)

News Commentary (19/2)

Eng (5)

 

Dictation (20/2)

Eng (5)

 

Dictation (All-in-one P.36) (27/2)

Eng (5)

 

Dictation Corrections (22/2)

 

Task 6 (22/2)

 

Eng (5)

 

Task 7 (25/2)

Eng (5)

 

Task 6 Correction (26/2)

 

Writing Folder (26/2)

Eng (5)

 

Task 5 Corrections (27/2)

Eng (5)

 

Dictation (6/3)

 

Task 7 Corrections (28/2)

Eng (5)

 

Dictation Corrections (1/3)

 

Reading Part A (4/3)

Eng (5)

 

Pre-read writing topics (5/3)

數學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎語文

温習《山居秋暝》

下堂小測

 

 

 

 

 

 

 

 

 

體育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6D

【家 忘】

科目

14/1/2019

15/1/2019

16/1/2019

17/1/2019

18/1/2019

21/1/2019

22/1/2019

23/1/2019

24/1/2019

25/1/2019

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

期終考試

期終考試

期終考試

期終考試

期終考試

期終考試

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

明天小測二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G4-5(6C,6D)

Eng (5)

 

DataFile P.2,5,6,9 (15/1)

Eng (5)

 

Writing Corrections & File (16/1)

Eng (5)

 

Dictation (All-on-one P.35) (20/2)

 

Writing & File (17/1)

Eng (5)

 

Dictation Corrections (30/1)

 

 

 

 

 

 

數學

温習工作紙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

體育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6D

【家 忘】

科目

31/12/2018

1/1/2019

2/1/2019

3/1/2019

4/1/2019

7/1/2019

8/1/2019

9/1/2019

10/1/2019

11/1/2019

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

學校假期

學校假期

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

明天小測

文言改正

2016卷一改正 (7/1)

 

謄文

 

2016卷一改正 (7/1)

 

 

温習題 1-3

英國語文

G4-5(6C,6D)

 

 

Eng (5)

 

Dictation (3/1)

 

Dictation Corrections (3/1)

 

Pre-read Newspaper Article (3/1)

Eng (5)

 

Dictation (9/1)

Eng (5)

 

Dictation Corrections (7/1)

Eng (5)

 

Pre-read Listening P3,4,5 (8/1)

Eng (5)

 

Dictation (9/1)

Eng (5)

 

Dictation (16/1)

 

Listening correction & file (10/1)

Eng (5)

 

Dictation Corrections (11/1)

 

Reading Corrections (14/1)

Eng (5)

 

Pre-read writing topics (14/1)

 

Pre-read data file (15/1)

數學

 

 

 

 

工作紙

工作紙

工作紙

 

工作紙

 

通識教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

體育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6D

【家 忘】

科目

10/12/2018

11/12/2018

12/12/2018

13/12/2018

14/12/2018

17/12/2018

18/12/2018

19/12/2018

20/12/2018

21/12/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

聖誕崇拜

聖誕聯歡

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

單元五訓練二改正(11/12)

單元一篇章二

(12/12)

單元一篇章二

(13/12)

 

 

小測 (19/12)

作文 (2/1)

 

籃本單元+訓練三 (3/1)

 

 

 

英國語文

G4-5(6C,6D)

2017

Task 7

 

Pre-read Reading passage P.2 (12/12)

 

Writing plan (11/12)

Speaking notecard+ question (13/12)

Pre-read Reading passage P.3 (14/12)

 

Dictation (19/12)

Eng (5)

 

Dictation Correcions (17/12)

 

 

Eng (5)

 

Test Sign + Corrections (19/12)

Eng (5)

 

Test sign (2/1)

 

Dictation (21/1)

 

SBA (10:50-12:50) (22/12)

 

Pre-read newspaper article (3/1)

 

 

數學

 

 

 

 

 

 

 

假期工作紙

 

 

通識教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎語文

 

小測改正

 

 

 

文言閱讀改正

 

 

 

 

體育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6D

【家 忘】

科目

26/11/2018

27/11/2018

28/11/2018

29/11/2018

30/11/2018

3/12/2018

4/12/2018

5/12/2018

6/12/2018

7/12/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

默書改正 (27/11)

綜合改正

進階單元三

第一篇

 

足印 (3/12)

 

 

單元五第一篇

閱讀理解改正 (6/12)

謄文 (7/12)

單元五訓練二 (10/10)

英國語文

G4-5(6C,6D)

Eng (5)

 

Pre-read Data File P.6,7,8 (27/11)

Eng (5)

 

Writing Corrections & File (28/11)

Eng (5)

 

Task 5 Corrections (29/11)

 

Dictation (5/12)

Eng (5)

 

Dictation Corrections (30/11)

Eng (5)

 

Pre-read Data File P.9 (3/12)

 

Eng (5)

 

Uniform Test (Reading) (8/12)

 

Task 6 Corrections & File (5/12)

Eng (5)

 

Type SBA notes (6/12)

 

Dictation (12/12)

Eng (5)

 

Dictation Corrections (7/12)

Eng (5)

 

Uniform Test (Reading) (8/12)

 

Pre-read Writing  topic (10/12)

 

Reading Corrections (11/12)

數學

工作紙

工作紙

工作紙

工作紙

工作紙

温習工作紙

 

温習工作紙 (5)

 

 

通識教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎語文

 

温習詩

温習《岳陽樓記》下次比賽

 

 

 

 

 

 

 

體育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6D

【家 忘】

科目

12/11/2018

13/11/2018

14/11/2018

15/11/2018

16/11/2018

19/11/2018

20/11/2018

21/11/2018

22/11/2018

23/11/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

旅行日

教師培訓

旅行日補假

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

明天小測

星期五默《勸學》

星期五默《勸學》

明天默《勸學》

 

綜合能力 (23/11)

 

英國語文

G4-5(6C,6D)

Eng (5)

 

Writing

 

Re-read Reading Passages Part A (13/11)

 

 

 

 

Eng (5)

 

Reading Corrections (22/11)

Eng (5)

 

Pre-read Speaking Worksheet (22/11)

Eng (5)

 

Dictation (28/11)

Eng (5)

 

Dictation Corrections (23/11)

 

Pre-read Speaking Worksheet (23/11)

Eng (5)

 

DataFile P.5,6 (26/11)

數學

 

 

 

 

 

 

 

工作紙

工作紙

 

通識教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)