6B

【家 忘】

科目

15/10/2018

16/10/2018

17/10/2018

18/10/2018

19/10/2018

22/10/2018

23/10/2018

24/10/2018

25/10/2018

26/10/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

公眾假期

A4

A2

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

黙書改正 (16/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G1-3(6A,6B)

Gp (1)

SBA Journal (9/11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

數學

G1-2(6B,6C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(6A,6B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

體育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6B

【家 忘】

科目

1/10/2018

2/10/2018

3/10/2018

4/10/2018

5/10/2018

8/10/2018

9/10/2018

10/10/2018

11/10/2018

12/10/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

國慶日

A2

A3

A4

A2

B1

陸運會

陸運會

教師培訓日

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

說話訓練

作文 (8/10)

 

 

 

 

 

英國語文

G1-3(6A,6B)

 

Gp (1)

Post Writing 2 (5/10)

 

Re-dictation (5/10)

Gp (1)

Dict Corr (4/10)

 

Writing Plan (4/10)

 

News Corr (8/10)

Writing 2 (9/10)

 

 

 

Oral Note (15/10)

 

SLP (15/10)

數學

G1-2(6B,6C)

 

 

温習紙

 

 

Gp 2

 

Ass 4 (12/10)

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(6A,6B)

 

筆記題 (3/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

BAFM (6A,6B)

BK MC P84-86 (4/10)

 

温習手冊 Ch3 (5/10)

BAFM (6A,6B)

PF BAFM (6A,6B)

-2.1,2.2 改正 (5/10)

 

BAFM (6A,6B)

測驗 PF-Ch 1 & 2 (12/10)

 

HW File (12/10)

 

PF-3.1 (P.86-87 Q25,27,31) (15/10)

 

單行紙15 (16/10)

 

交換「應試練習」(16/10)

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

體育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6B

【家 忘】

科目

17/9/2018

18/9/2018

19/9/2018

20/9/2018

21/9/2018

24/9/2018

25/9/2018

26/9/2018

27/9/2018

28/9/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A2

B1

中秋節

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G1-3(6A,6B)

 

 

 

Gp (1)

Dict Corr (24/9)

 

News Reading (21/9)

 

Eng (2)

Note Card (24/9)

Gp (1)

Dict (28/9)

 

 

Dictation (28/9)

Eng (2)

News Commentary (2/10)

數學

G1-2(6B,6C)

 

 

 

 

HW 3

 

Gp 2

Ass 2 (24/9)

 

HW 3

 

 

 

重温()

 

通識教育

G1-3(6A,6B)

 

 

 

工作紙 (24/9)

 

 

 

腦圖 (27/9)

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

BAFM (6A,6B)

PF-2.1 (Q23,28,30) (26/9)

 

温習手冊 Ch 2 (26/9)

 

 

BAFM (6A,6B)

PF-1.2 改正 (26/9)

 

BAFM (6A,6B)

温習手冊 Ch2 (27/9)

 

帶回條及錢 (27/9)

BAFM (6A,6B)

温習手冊 Ch2 (5/10)

 

PF-2.2

(P.50 Q20,25)

(P.52 Q34) (3/10)

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

體育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

6B

【家 忘】

科目

3/9/2018

4/9/2018

5/9/2018

6/9/2018

7/9/2018

10/9/2018

11/9/2018

12/9/2018

13/9/2018

14/9/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

開學日

班務

A3

A4

A2

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

影視作品欣賞

 

 

 

 

通告 (17/9)

英國語文

G1-3(6A,6B)

 

 

Gp (1)

Post-writing (10/9)

Dictation (Group 1) (11/9)

 

News (Group 1) (10/9)

學會學習

 

 

Dictation (13/9)

Task 7 (17/9)

Gp (1)

Reading Part A (17/9)

 

Writing Corr (17/9)

 

Models

數學

G1-2(6B,6C)

 

 

 

 

 

 

Gp (2)

Ass 1 (14/9)

 

 

通識教育

G1-3(6A,6B)

 

 

 

温習筆記 (7/9)

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

 

BAFM (6A,6B)

PF-1.1 (11/9)

 

交換「應試練習」 (11/9)

 

補課 (11/9)

 

BAFM (6A,6B)

 

温習手冊 Ch1 (14/9)

 

PF-1.1 改正 (13/9)

 

NB: BK P.19-25 MC 

 

BAFM (6A,6B)

 

温習手冊 Ch1 (14/9)

 

NBC (Q28,33) (14/9)

 

PF 1.2 (18/9)

 

BAFM (6A,6B)

PF-1.2 (18/9)

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎語文

 

 

週記

 

 

 

 

 

 

 

體育