5A

【家 忘】

科目

12/11/2018

13/11/2018

14/11/2018

15/11/2018

16/11/2018

19/11/2018

20/11/2018

21/11/2018

22/11/2018

23/11/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

旅行日

學生假期

學生假期

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

數學

G1-2(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

體育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5A

【家 忘】

科目

29/10/2018

30/10/2018

31/10/2018

1/11/2018

2/11/2018

5/11/2018

6/11/2018

7/11/2018

8/11/2018

9/11/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

學校假期

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

完成書P.28

7

 

完成書P31-P32

明天1/11帶回

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

Writing plan (31/10)

Listening folder (6/11)

Task 8 (2/11)

-     Pre-read newspaper article (6/11)

-     News commentary corrections (1/11)

Bring Listening Book (2/11)

-          Dictation Corrections (6/11)

-          Pre-read Reading passages P13-14 (8/11)

-          Task 8 (check pints + corrections) (7/11)

 

-          Pre-read Data File P76, 78, 79, 80()

(9/11)

-          Pre-sentation (5/12)

-          Dictation (21/11)

-          News Commentary

UT Vocabulary (9/11)

Pre-read Reading Passage P.16-17 (22/11)

數學

G1-2(5A,5B)

工作紙(30/10)

 

 

工作紙(LKM)

 

 

Gp1 Ass7 (8/11)

 

 

 

通識教育

G1-3(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

溫習手冊ch4 (6/11)

 

-          HR 3.1 (1/11)

-          溫習手冊Ch4 (6/11)

-          Econschool MC (6/11)

 

 

 

 

 

 

-          Econshcool (21/11)

-          HR-4.1 (P93-94 Q5,6,14a-c) (23/11)

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

體育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5A

【家 忘】

科目

15/10/2018

16/10/2018

17/10/2018

18/10/2018

19/10/2018

22/10/2018

23/10/2018

24/10/2018

25/10/2018

26/10/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

公眾假期

A4

A2

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

討論

 

作文(19/10)

 

備課逍遙

(24/10)

溫習默書

-          寫作改正(29/10)

-          勤學書本練習

 

英國語文

UT Vocabulary (meanings) (16/10)

Pre-read

Data File

P49(), 51-53

(19/10)

 

Test Corrections + sign

News Commentary (22/10)

Pre-read speaking worksheet (24/10)

Pre-read Writing models (23/10)

-          Listening corrections + file (24/10)

-          Writing folder (25/10)

Dictation (31/10)

Reading P.30-32 (26/10)

Dictation Corrections (26/10)

Bring speaking note card (26/10)

Reading P15, 16, 17, 19 (The rest Qs) (30/10)

數學

G1-2(5A,5B)

家課(LKM)

 

 

 

 

Ass 5 Gp1

 

 

 

Gp(1)

Ass 6 (30/10)

通識教育

G1-3(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

改正

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

FA. Ch.2 附練(明論) (18/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

FA Ch.3

附練(祖名) (31/10)

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

-          Econschool MC (22/10)

-          Test HR Ch1-2 (22/10)

-          HW File with Corr. (22/10)

HW  File with corr. (24/10)

 

-          反思 (25/10)

-          Test Corr. (29/10)

 

-          Test Corr. (29/10)

-          HR-3.1 (P58Q1/P75Q16) (1/11)

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

體育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5A

【家 忘】

科目

1/10/2018

2/10/2018

3/10/2018

4/10/2018

5/10/2018

8/10/2018

9/10/2018

10/10/2018

11/10/2018

12/10/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

公眾假期

A2

A3

A4

A2

B1

陸運會

陸運會

學校假期

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

說話

 

溫習

論仁論君子

 

-          工作紙(8/10)

-          背默論仁第一段(8/10)

-          工作紙

-          論仁論君子(15/10)

 

 

 

 

英國語文

 

Listening

Corrections + file (3/10)

-          Pre-read Newspaper article

-          Dictation

(4/10)

Dictation Corrections

(8/10)

-          Pre-read Reacting passages P6-7(12/10)

-          Uniform Test (Reading) (6/10)

-          Reading Corrections P25-29 (12/10)

-          Writing Plan (12/10)

-          Pre-read DataFile P54-56 (15/10)

 

 

 

Task 10 (16/10)

數學

G1-2(5A,5B)

 

 

Ass4, Gp1 (8/10)

 

Gp1: Ass4 (8/10)

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(5A,5B)

 

 

閱報工作紙

辯論預備

 

腦圖(12/10)

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

P.168

Q3, Q2 (5/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

FA Ch2 (劉先生)

(12/10)

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

溫習手冊ch.2

(5/10)

-          NB P48-49 (8/10)

-          Test Ch1-2 (19/10

 

 

 

 

-          HR -2.1 (15/10)

-          HR-1.3改正 (16/10)

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

體育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5A

【家 忘】

科目

17/9/2018

18/9/2018

19/9/2018

20/9/2018

21/9/2018

24/9/2018

25/9/2018

26/9/2018

27/9/2018

28/9/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

停課

停課

A3

A4

A2

B1

假期

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

-          默書改正(合格抄三次)(不合格抄五次)

-          準備SBA

(21/9)

 

-          完成書P73-76

-          溫習5

-          完成P.77練習

-          溫習默書

(26/9帶回)

 

完成P83, P84

27/9堂上帶回

 

 

英國語文

 

 

-          Dictation (No.20-37) (26/9)

-          IR (100words) (20/9)

-          Dictation Corrections (24/9)

-          Reading P7-8 (24/9)

Pre-read

Reading

Passages P.1

(26/9)

Pre-read

Data File P21-23

(27/9)

 

-          Dictation (3/10)

-          Reading P13-14 (27/9)

-          Dictation Corrections (28/9)

-          News Commentary Corrections (28/9)

-          Uniform Test (Reading) (6/10)

-          Pre-read Reading Passages P3-4 (3/10)

數學

G1-2(5A,5B)

 

 

Math工作紙 (LKM) (21/9)

 

Ass.3 (26/9)

 

 

 

工作紙(LKM) (2/10)

 

通識教育

G1-3(5A,5B)

 

 

報評

 

 

報腦圖(26/9)

 

備課P39

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

HW1改正 (21/9)

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

分組測驗(24/9)

溫習手冊、FA Ch.1 (24/9)

 

 

 

 

 

 

FA Ch.2.3X (3/10)

應試思維B.Ch.1 (2/10)

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

HR – 1.1 (20/9)

 

-           

 

 

 

-          HR- 1.3 (P32 Q8,9
P36 Q23) (3/10)

-          溫習手冊 ch.2 (5/10)

-           

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

體育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5A

【家 忘】

科目

3/9/2018

4/9/2018

5/9/2018

6/9/2018

7/9/2018

10/9/2018

11/9/2018

12/9/2018

13/9/2018

14/9/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

開學日

A3

A4

A2

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

-          與仁有關的例子 (7/9堂上用)

-          完成P8-P12

中化

完成P13-P19

簡短閱讀報告(2/10)

溫習P.17

2,5,6,10

星期五默書

溫習禮

 

 

英國語文

 

 

 

-          Reading Q5,6,18 (7/9)

-          Bring All-in-one Book (7/9)

-          Bring notebook (7/9)

-          Speaking notecard (15 points) (11/9)

-          Uniform Test (Reading) (23/10)

-          Reading P123-125 (12/9)

Pre-read

Data File

(11/9)

Task 10 (13/9)

-          Pre-read newspaper article (13/9)

-          Reading vocabulary (14/9)

-          Dictation (UT vocabulary No.1-19) (19/9)

-          Revise speaking notes (13/9)

-   Book Report

-   News commentary

(17/9)

Reading P2-5

(18/9)

數學

G1-2(5A,5B)

 

 

 

 

 

工作紙

Gp1: Ass1 (12/9)

 

 

Gp1:Ass2 (18/9)

通識教育

G1-3(5A,5B)

 

 

筆記題目

 

筆記題(11/9)

備課 (p.9-11)

 

備課P14,18

(13/9)

LS工作紙

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

HW1 P138-139

Q2,3,4

預習P149堂上練習13.1

(17/9)

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

溫習手冊

 

原始分錄帳

 

 

 

F.A. Ch.1, 4x

(18/9)

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

整理Box File (10/9)

 

-          溫習手冊HR-Ch1 (14/9)

-          整理Box File (10/9)

Box File (10/9)

 

 

 

-          溫習手冊Ch.1 (14/9)

-          溫習Bk P1-11 (14/9)

-          帶求職廣告(兩則) (17/9)

-          HR-1.1 (19/9)

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

體育