5A

【家 忘】

科目

22/5/2017

23/5/2017

24/5/2017

25/5/2017

26/5/2017

29/5/2017

30/5/2017

31/5/2017

1/6/2017

2/6/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

B1

公眾假期

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

25/5背默

《魚我所欲也》第1

 

 

 

改正《出師表》 (31/5)

 

 

 

 

英國語文

G1-3(5A,5B)

 

Gp(1):

Listening

Mock Exam4

(24/5)

Bring Reading

 

Bring Mock Exam4

Gp(1):

Dictation Sentence Structures 13-18

(31/5)

 

Gp(1):

Dictation Sentence Structures 19-24

(1/6)

 

 

數學

Ex3E

#1, 3, 5, 7, 9

P.36 Ex3E

#13-17

溫習卷#1-6

 

 

HW 24

小測改正

(31/5)

 

 

 

 

通識教育

G1-3(5A,5B)

 

 

問答

 

 

報評

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

書中練習

 

 

 

 

FA Ch16比率

(2/6)

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

-          筆記P.3 (24/5)堂上交

-          MKT-6.1 (24/5)(早會交)

 

-          筆記P.4 (26/5)

-          溫習手冊ch.6 (26/5)

-          Test Ch.6,7 (27/5)

 

 

 

 

 

-          溫習手冊 Ch.7 (2/6)

-          Test Corr. (5/6)

-          明天帶會計書(2/6)

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5A

【家 忘】

科目

8/5/2017

9/5/2017

10/5/2017

11/5/2017

12/5/2017

15/5/2017

16/5/2017

17/5/2017

18/5/2017

19/5/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

《出師表》 (10/5)

 

 

 

整理新聞資料(16/5)

 

新聞特寫(19/5)

 

 

英國語文

G1-3(5A,5B)

 

 

 

News Commentary (15/5)

Dict (19/5)

 

 

 

Gp2:

Prepare SBA (19/5)

Gp1:

Post –writing (19/5)

 

Dict 19/5

SBA 22/5

 

數學

HW 22 (9/5)

P56-59單數題

 

WS P2-4 (12/5)

WS

P.8 Ex3A #3-15

單數題

Ex30

#1, 3, 5, 7, 9

 

 

改正小測 (19/5)

Ex3C

#1, 3, 5, 7, 9

HW 23

(22/5)

通識教育

G1-3(5A,5B)

問答題

 

 

 

 

 

問答

 

問答題

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

B

Ch5,6 (26/5)

FA Ch15.7x (23/5)

 

企業、會計與

財務概論(商管)

-           

 

MKT-5.1改正 (12/5)

 

-           

 

 

完成筆記ch6 (P.1-2) (18/5)

-           

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5A

【家 忘】

科目

24/4/2017

25/4/2017

26/4/2017

27/4/2017

28/4/2017

1/5/2017

2/5/2017

3/5/2017

4/5/2017

5/5/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

勞動節假期

B2

假期

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

綜合 (27/4)

 

 

 文言文改正 (2/5)

 

 

 

 

 

英國語文

G1-3(5A,5B)

 

 

Dictionary Vocab (27/4)

Gp1:

A letter to the Editor (2/5)

Book Report (2/5)

Listening (2/5)

 

 

 

 

 

數學

 

CW

 

 

Ex9B #19-23

 

Ex9C

 

 

Ex9D單數題

通識教育

G1-3(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

閱報

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex14.8x (9/5)

企業、會計與

財務概論(商管)

-          Test MKT Ch3-4 (26/4)

-          溫習手冊改正ch3,4 (26/4)

 

 

 

-          Econschool MC 改正(2/5)

-          溫習手冊ch.5 (5/5)

 

 

 

-          溫習手冊ch.5 (5/5)

-          Read 筆記 P1-4 (5/5)

測驗六改正(8/5)

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5A

【家 忘】

科目

10/4/2017

11/4/2017

12/4/2017

13/4/2017

14/4/2017

17/4/2017

18/4/2017

19/4/2017

20/4/2017

21/4/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

復活節崇拜

復活節假期

復活節假期

復活節假期

復活節假期

復活節假期

復活節假期

復活節假期

復活節假期

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G1-3(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

數學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

網上MCQ (24/4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5A

【家 忘】

科目

27/3/2017

28/3/2017

29/3/2017

30/3/2017

31/3/2017

3/4/2017

4/4/2017

5/4/2017

6/4/2017

7/4/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

教師培訓日

清明節假期

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

大綱 (28/3)

默改 (29/3)

 

 

-          《魚》

-          默《六國論》第2

(5/4)

 

 

 

-          文言文練習(25/4)

-          長篇閱讀報告大綱(24/4)

中文默書改正 (10/4)

英國語文

G1-3(5A,5B)

-          Gp(1)
Listening Task 6

-          News Com. Corr.

(28/3)

 

 

Bring Listening Mock 3

Sentence structures 7, 8

Pre-writing 7

 

Book Report (2/5)

Pre-writing 7 (30/3)

-      News commentary (6/4)

-      Listening (31/3)

-      Bring workplace

Bring Listening Mock 3

 

Gp1:

News Commentary (5/4)

 

 

2012 PP

(Paper 1) (24/4)

 

-       News commentary (6/4)

-       Dict. (6/4)

-       Ready (24/4)

-       Book Report (2/5)

 

 

數學

HW 19 (29/3)

改正HW17 (29/3)

小測改正(30/3)

HW 20 (31/3)

改正HW18 (1/4)

J15畢氏定理 (5/4)

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(5A,5B)

 

 

問答

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

Ch4 筆記9.1 (31/3)

 

-          Econschool Corr. (5/4)

-          溫習手冊ch.4 (7/4)

 

 

F.A. Ch.13.7x (10/4)

 

MKT-3.2改正(10/4)

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5A

【家 忘】

科目

13/3/2017

14/3/2017

15/3/2017

16/3/2017

17/3/2017

20/3/2017

21/3/2017

22/3/2017

23/3/2017

24/3/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

《六國論》 (20/3)

 

《魚》溫習(22/3)

 

 

 

 

英國語文

G1-3(5A,5B)

 

Gp1:

Dict. Corr. (15/3)

 

SLP (16/3)

 

 

Gp1:

Post-writing 6 (21/3)

 

-          Workplace commendation  (CV)

-          Post writing

(20/3)

 

 

IP (23/3)

Gp1:

Oral presentation (12/5)

 

數學

改正HW16 (14/3)

HW 17 (15/3)

 

HW 18

#8.2, 8.3 (20/3)

Ex8A #8

HW18 (20/3)

8.7, 8.8

Ex8C

 

 

UT溫習卷(27/3)

通識教育

G1-3(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

問答

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

Ex11.14x

(16/3)

 

 

 

 

FA Ch.12.4x (24/3)

 

 

 

FA CH12-附練 (28/3)

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

-          Econschool改正 (20/3)

-          溫習手冊 ch3 (23/3)

溫習手冊ch.3

(22/3)

 

 

MKT-3.1

Q7(a)

p.95-96Q19 (28/3)

- Test 5 Corr. (27/3)

- MKT– 3.1 (29/3)

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

(5A,5B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟