4C

【家 忘】

科目

14/1/2019

15/1/2019

16/1/2019

17/1/2019

18/1/2019

21/1/2019

22/1/2019

23/1/2019

24/1/2019

25/1/2019

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

上學期考試

上學期考試

上學期考試

上學期考試

上學期考試

上學期考試

宗教(基督教)

 

作業p.7 (16/1)

閱讀報告 (17/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

溫習文體

溫習

 

 

 

 

 

 

英國語文

G2-3(4B,4C)

Writing Plan pg.3-5 (15/1)

Writing Plan Pg.6&7 (16/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

數學

 

工作紙 (16/1)

溫習

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

 

測驗改正 (16/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

A.Ch 3 (17/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

Ch5 MC (.138-141) (17/1)

Test 3 Corr (28/1)

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4C

【家 忘】

科目

31/12/2018

1/1/2019

2/1/2019

3/1/2019

4/1/2019

7/1/2019

8/1/2019

9/1/2019

10/1/2019

11/1/2019

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

學校假期

學校假期

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

改正

工作紙

謄文

綜合能力(演講辭)

聆聽練習

改正工作紙

溫習

溫習課文問答

溫習書信

英國語文

G2-3(4B,4C)

 

 

X’mas holiday (3/1)

Dict (10/1)

(G2-3)

News comm (8/1)

News Commentary (7/1)

 

Test Paper 4 (9/1)

Task 5 (9/1)

TP4

Task 7 (10/1)

 

News (14/1)

Daily Marks (17/1)

數學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

 

 

 

筆記題目 (4/1)

 

工作紙 (8/1)

工作紙 (9/1)

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

Ex.A.2.29 (8/1)

 

 

Ch2.19 (10/1)

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

AC-4.25.1改正 (7/1)

AC-7.1 (8/1)

AC-4.2, 5.1改正 (7/1)

Test3 (Ch4,5,7) (15/1)

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4C

【家 忘】

科目

10/12/2018

11/12/2018

12/12/2018

13/12/2018

14/12/2018

17/12/2018

18/12/2018

19/12/2018

20/12/2018

21/12/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

聖誕崇拜

聖誕聯歡

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

說話練習

天災與人禍

默書

謄文

作文

說話練習

天災與人禍工作紙

 

 

英國語文

G2-3(4B,4C)

UT

小測改正 (14/12)

Bring Reading books (13/12)

Dict corr (14/12)

Reading o.35-37 (14/12)

 

 

Xmas holiday (3/1)

Writing Corr (21/12)

 

 

數學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

 

 

 

閱讀工作紙 (17/12)

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

Ex5.2 (p.162 W3,5,6) (18/12)

 

 

課堂測試 5-1 (2/1)

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

假期功課 (4/1)

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

1.AC-S11 (17/12)

2.默書:損益表格式 (17/12)

3.默書:財務狀況表格式 (18/12)

 

改正 (19/12)

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4C

【家 忘】

科目

26/11/2018

27/11/2018

28/11/2018

29/11/2018

30/11/2018

3/12/2018

4/12/2018

5/12/2018

6/12/2018

7/12/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

岳陽樓記

 

 

聆聽

曹劌論戰

綜合能力練習

謄文

 

默書

閱讀練習

文言虛詞

英國語文

G2-3(4B,4C)

TP3Task1, 5&6 (27/11)

Pre writing (28/11)

Task 7 (28/11)

 

Sentence making (4) (30/11)

 

Worksheets (3/12)

 

 

News Commentary (7/12)

Oral notecard(12/12)

Dict Corr (13/12)

Note Card Dict (10/12)

數學

 

 

工作紙 (30/11)

 

 

直線方程

 

 

 

工作紙 (10/12)

通識教育

 

 

工作紙 (29/11)

 

 

 

筆記(5/12)

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

Ch 1.12 (28/11)

A.ch2.23 (28/11)

 

 

 

Ch.2.26 (5/12)

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

 

 

1.AC-4.2 (11/12)\

2.Test Ch2-3 (11/12)

3.Bring HW File (11/12)

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4C

【家 忘】

科目

12/11/2018

13/11/2018

14/11/2018

15/11/2018

16/11/2018

19/11/2018

20/11/2018

21/11/2018

22/11/2018

23/11/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

旅行日

學生假期

學生假期

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

說話

 

 

 

綜合能力

閱讀練習

 

 

岳陽樓記

岳陽樓記

英國語文

G2-3(4B,4C)

Dictation corr (13/11)

revision

 

 

 

Writing plan (20/11)

Listening data file p.41 (20/11)

 

Picture description (26/11)

數學

 

工作紙(19/11)

 

 

 

 

工作紙 (21/11)

 

 

 

通識教育

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

Ex.4.2 (28/11)

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

A.Ch.1.1 (19/11)

 

 

 

 

DSE Test A ch7

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

AC – 3.2 (19/11)

 

 

抄筆記 (20/11)

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4C

【家 忘】

科目

29/10/2018

30/10/2018

31/10/2018

1/11/2018

2/11/2018

5/11/2018

6/11/2018

7/11/2018

8/11/2018

9/11/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

學校假期

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

雙層床

 

雙層床

小測

作文

 

雙層床

雙層床

母親

母親

英國語文

G2-3(4B,4C)

Dictation Corr. (31/10)

Listening Corr. (31/10)

 

Paper 3

 

Test Paper 2

 

Data File (31/10)

 

 

1.News Comm (7/11)

2.Dictation (8/11)

 

Dict 8/11

 

Dict Corr (12/11)

U.T (12/11)

Writing (12/11)

數學

 

 

 

 

 

 

直角坐標

 

 

Marth (12/11)

通識教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

Ex4-1 (12/11)

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

BAFM (4A-4C)

 

AC-2.2 (1/11)

 

Read Book p.46-48 (2/11)

 

 

1.AC-2.3 (p.56 Q28) (8/11)

2.BK MC (p.51-53) (12/11)

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4C

【家 忘】

科目

15/10/2018

16/10/2018

17/10/2018

18/10/2018

19/10/2018

22/10/2018

23/10/2018

24/10/2018

25/10/2018

26/10/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

公眾假期

A4

A2

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

青玉案

說話

 

 

 

綜合能力

詞三首

閱讀

閱讀理解

閱讀理解

英國語文

G2-3(4B,4C)

Dict Corr. (18/10)

1.Writing mind-map (18/10)

2.Writing plan (18/10)

 

News Commentary (19/10)

 

Writing

Dictation (24/10)

 

Dict (26/10)

Reading p.9-12 (26/10)

UT-reading (29/10)

數學

G1-2(4A,4B)

 

Test

 

 

 

工作紙

 

 

 

功課 (29/10)

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

改正 (25/10)

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

HW 03, 04

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

Ch7.1 (24/10)

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

1.Dict Corr (22/10)

2.HW File (22/10)

3.Test Ch1+6 (22/10)

 

1.AC-2.1 (p.55, Q25, 26) (26/10)

2.Test 1 Corr (29/10)

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4C

【家 忘】

科目

1/10/2018

2/10/2018

3/10/2018

4/10/2018

5/10/2018

8/10/2018

9/10/2018

10/10/2018

11/10/2018

12/10/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

公眾假期

A2

A3

A4

A2

B1

陸運會

陸運會

學校假期

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

說話練習

 

1.默書

2.3

謄文

作文

 

 

 

3

英國語文

G2-3(4B,4C)

 

Listening

查字典

Data File P9-10

(3/10)

Listening

 

Dictation (8/10)

1.Listening Corr (12/10)\

2.查字典 (12/10)

3.Dictation (12/10)

4.News Commentary (12/10)

 

 

 

News Com (16/10)

數學

G1-2(4A,4B)

 

 

 

 

HW (8/10)

 

 

 

 

家課(16/10)

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

1.BK MC p.156-157 (4/10)

2.5個會計概念 (4/10)

 

1.AC-1.2 改正 (12/10)

2.AC-6.2 (8/10)

3.Dict 5個概念

4.Test Ch1, 6 (23/10)

- AC-6.3
(P158 Q14&15) (16/10)

- 背默5個概念 (16/10)

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4C

【家 忘】

科目

3/9/2018

4/9/2018

5/9/2018

6/9/2018

7/9/2018

10/9/2018

11/9/2018

12/9/2018

13/9/2018

14/9/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

開學日

班務

A3

A4

A2

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

課程介紹

詩三首

綜合能力

 

詩三首

默書 詩三首

月下獨酌

 

英國語文

G2-3(4B,4C)

 

 

1.       Informal Letter 工作紙

2.       Introduction (6/9)

1.       Letter of advice

2.       Worksheet (10/9)

Pre-writing 1

 

查字典(10/9)

Worksheet (11/9)

Pre-writing (13/9)

Pre-Writing (13/9)

1.Listening p.2

2.News (14/9)

1.Writing 1 (17/9)

2.Dictation (17/9)

3.News commenter (18/9)

數學

 

 

 

工作紙1

 

 

工作紙

 

 

 

通識教育