4B

【家 忘】

科目

12/11/2018

13/11/2018

14/11/2018

15/11/2018

16/11/2018

19/11/2018

20/11/2018

21/11/2018

22/11/2018

23/11/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

旅行日

學生假期

學生假期

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G2-3(4B,4C)

Dictation corr (13/11)

revision

 

 

 

 

 

數學

G1-2(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

漫畫題 (13/11)

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

A.Ch.1.1 (19/11)

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

AC – 3.2 (19/11)

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4B

【家 忘】

科目

29/10/2018

30/10/2018

31/10/2018

1/11/2018

2/11/2018

5/11/2018

6/11/2018

7/11/2018

8/11/2018

9/11/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

學校假期

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G2-3(4B,4C)

Dictation Corr. (31/10)

Listening Corr. (31/10)

 

Paper 3

 

Test Paper 2

 

Data File (31/10)

 

 

1.News Comm (7/11)

2.Dictation (8/11)

 

Dict 8/11

 

Dict Corr (12/11)

U.T (12/11)

Writing (12/11)

數學

G1-2(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

統測改正 (2/11)

 

 

 

 

 

反貪腐功課 (13/11)

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

Ex4-1 (12/11)

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

BAFM (4A-4C)

 

AC-2.2 (1/11)

 

Read Book p.46-48 (2/11)

 

 

1.AC-2.3 (p.56 Q28) (8/11)

2.BK MC (p.51-53) (12/11)

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4B

【家 忘】

科目

15/10/2018

16/10/2018

17/10/2018

18/10/2018

19/10/2018

22/10/2018

23/10/2018

24/10/2018

25/10/2018

26/10/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

公眾假期

A4

A2

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

1.默書 (19/10)

2.中文工作紙 (19/10)

 

 

 

 

 

 

英國語文

G2-3(4B,4C)

Dict Corr. (18/10)

1.Writing mind-map (18/10)

2.Writing plan (18/10)

 

News Commentary (19/10)

 

Writing

Dictation (24/10)

 

Dict (26/10)

Reading p.9-12 (26/10)

UT-reading (29/10)

數學

G1-2(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HW7 (31/10)

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

評論題 (22/10)

評論題 (22/10)

筆記p.6 (22/10)

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

HW 03, 04

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

Ch7.1 (24/10)

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

1.Dict Corr (22/10)

2.HW File (22/10)

3.Test Ch1+6 (22/10)

 

1.AC-2.1 (p.55, Q25, 26) (26/10)

2.Test 1 Corr (29/10)

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4B

【家 忘】

科目

1/10/2018

2/10/2018

3/10/2018

4/10/2018

5/10/2018

8/10/2018

9/10/2018

10/10/2018

11/10/2018

12/10/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

公眾假期

A2

A3

A4

A2

B1

陸運會

陸運會

學校假期

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

工作紙改正 (5/10)

 

 

 

 

 

 

英國語文

G2-3(4B,4C)

 

Listening

查字典

Data File P9-10

(3/10)

Listening

 

Dictation (8/10)

 

1.Listening Corr (12/10)\

2.查字典 (12/10)

3.Dictation (12/10)

4.News Commentary (12/10)

 

 

 

News Com (16/10)

數學

G1-2(4A,4B)

 

HW 3 (4/10)

 

 

家課4 (12/10)

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

閱讀工作紙

剪報

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

1.BK MC p.156-157 (4/10)

2.5個會計概念 (4/10)

 

1.AC-1.2 改正 (12/10)

2.AC-6.2 (8/10)

3.Dict 5個概念

4.Test Ch1, 6 (23/10)

- AC-6.3
(P158 Q14&15) (16/10)

- 背默5概念 (16/10)

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4B

【家 忘】

科目

3/9/2018

4/9/2018

5/9/2018

6/9/2018

7/9/2018

10/9/2018

11/9/2018

12/9/2018

13/9/2018

14/9/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

開學日

A3

A4

A2

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

綜合

 

 

 

 

綜合能力 (13/9)

 

 

英國語文

G2-3(4B,4C)

 

 

1.       Informal Letter 工作紙

2.       Introduction  (6/9)

1.       Letter of advice

2.       Worksheet (10/9)

Pre-writing 1

 

查字典(10/9)

Pre-writing (p.4)

(11/9)

 

Worksheet (11/9)

Pre-writing (13/9)

Pre-Writing (13/9)

1.Listening p.2

2.News (14/9)

1.Writing 1 (17/9)

2.Dictation (17/9)

3.News commenter (18/9)

數學

G1-2(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

W.S. (13/9)

HW 1 (14/9)

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

預習 (p.6-7)

 

 

 

 

工作紙

工作紙 第二題

物理

 

 

 

 

複習CH1,做Bk P.6 Ex1.1

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1.2 (p.34 Q3,7,9,10) (20/9)

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

損益表

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

「自我介紹」工作紙 (6/9)

 

AC-1.1 (P4 Q2) (11/9)

 

AC-1.2 (3Qs) (19/9)

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4B

【家 忘】

科目

17/9/2018

18/9/2018

19/9/2018

20/9/2018

21/9/2018

24/9/2018

25/9/2018

26/9/2018

27/9/2018

28/9/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A2

B1

中秋翌日

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

綜合能力 (21/9)

中文工作紙(24/9)

1.中文工作紙 (24/9)

2.寫作大綱 (24/9)

中文工作紙 (26/9)

默書改正 (26/9)

寫作 (27/9)

閱讀報告 (2/10)

工作紙 (2/10)

英國語文

 

 

 

Dictation

 

Writing Corr

 

Dict Corr (2/10)

數學

G1-2(4A,4B)

 

 

 

 

 

HW

 

HW2 (2/10)

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

報評

 

 

 

 

工作紙

工作紙

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

Ch4 Q3 (27/9)

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

Ac-1.2 (4Qs) (21/9)

1.BK:MC P.18-20(24/9)

2.AC-1.2 (21/9)

1.預習 p.149-153 (24/9)

2.BK:MC p.18-20 (27/9)

AC-6.1 (27/9)

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)