4B

【家 忘】

科目

22/5/2017

23/5/2017

24/5/2017

25/5/2017

26/5/2017

29/5/2017

30/5/2017

31/5/2017

1/6/2017

2/6/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G1-3(4A,4B)

 

 

 

1.listening (26/5)

2.Dict speaking(26/5)

3.writing corr (26/5)

1.Listening B1

2.Quizlet (29/5)

 

 

A20  P69

Reading

Mock 3 B1

 

數學

G1-2(4B,4C)

HW22(25/5)

 

 

Hw 26

 

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

1.Note (24/5)

2.温習手冊(24/5)

 

1.明天測驗B. ch4

2.test : ch3+6(26/5)

1.温習手冊 ch1(1/6 早會交)

2.NB: BK P.33-37 (22MC) <2/6 早會交>

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4B

【家 忘】

科目

8/5/2017

9/5/2017

10/5/2017

11/5/2017

12/5/2017

15/5/2017

16/5/2017

17/5/2017

18/5/2017

19/5/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

勞動節假期

B2

假期

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

作文(12/5)

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G1-3(4A,4B)

SLP (9/5)

SLP(10/5)

Writing plan Q1-7 (11/5)

 

 

Reading BK(16/5)

Writing 7(17/5)

 

1.Bring UT5 listening

2.complete mock 2 reading part A. (17/5)

1.Reading B1

2.SBA book & notecard (check

18/5)

Exam vocab (19/5)

SLP hardcopy (19/5)

 

數學

G1-2(4B,4C)

HW23 CM2

HW23

 

P.6.17  12/6.13

P.6.18 Ex6c (6-8) (12-14)

 

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

1.工作紙P.2

2.EX 6.1(10/5)

3.NB: P210-214(20MC) <11/5>

 

 

1.明天測B.ch3

2.温習手冊B.ch3

3.E conschool ML(15/5)

4.B-6.2(17/5)

5.U25 ch6(24/5(24/5)

B . ch4.1(16/5)

1.E conschool ML(15/5)

2.B-6.2(17/5)

3..U25

4.ch6(24/5(24/5)

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4B

【家 忘】

科目

24/4/2017

25/4/2017

26/4/2017

27/4/2017

28/4/2017

1/5/2017

2/5/2017

3/5/2017

4/5/2017

5/5/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

勞動節假期

B2

假期

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G1-3(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

數學

G1-2(4B,4C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

 

工作紙 (2/5)

 

 

 

 

工作紙(9/5)

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

B.ch-3.1 (28/4)

 

1.B-5.2改正(28/4)

2.ch 2,5(28/4)

Ex.3.2 (4/5)

 

 

 

 

B-6.1(10/5)

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4B

【家 忘】

科目

10/4/2017

11/4/2017

12/4/2017

13/4/2017

14/4/2017

17/4/2017

18/4/2017

19/4/2017

20/4/2017

21/4/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

復活節崇拜

復活節假期

復活節假期

復活節假期

復活節假期

復活節假期

復活節假期

復活節假期

復活節假期

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G1-3(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

數學

G1-2(4B,4C)

DSE

HW 18 (24/4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4B

【家 忘】

科目

27/3/2017

28/3/2017

29/3/2017

30/3/2017

31/3/2017

3/4/2017

4/4/2017

5/4/2017

6/4/2017

7/4/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

教師培訓日

清明節假期

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

綜合(30/3)

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G1-3(4A,4B)

 

 

Mock  Exam (30/3)

 

Task 10 (5/4)

Dict p.4(69-95)news comm.(6/4)

 

 

Bring grammar book (12/4)

1.     Dictation corr

2.     HK food and attraction

 

數學

G1-2(4B,4C)

 

 

Hw18(30/3)

 

 

 

 

Hw19(10/4)

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

測驗改正(7/4)

練習

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

1.Test corr (29/3)

2.B-5.2 (p194  Q35 ,P177) <5/4>

工作紙 P1-4

 

 

 

 

 

 

 

温習手冊

B-ch 3

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4B

【家 忘】

科目

13/3/2017

14/3/2017

15/3/2017

16/3/2017

17/3/2017

20/3/2017

21/3/2017

22/3/2017

23/3/2017

24/3/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G1-3(4A,4B)

 

 

Writing 6 (20/3)

 

1.Writing (20/3)

2.Notes (21/3)

 

 

 

Wrinting(24/3)

 

數學

G1-2(4B,4C)

 

 

 

 

Hw17 (20/3)

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

準備(16/3)

工作紙

評論(21/3)

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(化學)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊與通訊科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

測驗改正

1.B-5.1 (P.185 Q15) (20/3)

2.Test ch4 (16/3)

3. HW File (17/3)

 

 

Ex .B . ch2.1 (21/3)

 

温習手𦙱ch5(24/3)

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4B

【家 】備

科目

27/2/2017

28/2/2017

1/3/2017

2/3/2017

3/3/2017

6/6/2017

7/3/2017

8/3/2017

9/3/2017

10/3/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

學校假期

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

綜合(3/3)

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G1-3(4A,4B)

 

 

星期二交Group Interaction 60

total

 

G 1 :

Mock 1 (B1)

UT Vovab

Dict : Numbers

News (7/3)

G 2:

1. Revision worksheet

2. Listening exam 1 DF (7/3)

 

 

Task7(8/3)

Dict(9/3)

 

Writing corr (13/3)

數學

G1-2(4B,4C)

HW16 明天交

HW15 (1/3)

 

 

 

 

 

HW6 (9/3)

 

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合科學(生物)