4B

【家 忘】

科目

14/1/2019

15/1/2019

16/1/2019

17/1/2019

18/1/2019

21/1/2019

22/1/2019

23/1/2019

24/1/2019

25/1/2019

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

上學期考試

上學期考試

上學期考試

上學期考試

上學期考試

上學期考試

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G2-3(4B,4C)

Writing Plan pg.3-5 (15/1)

Writing Plan Pg.6&7 (16/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

數學

G1-2(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

A.Ch 3 (17/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

Ch5 MC (.138-141) (17/1)

Test 3 Corr (28/1)

 

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4B

【家 忘】

科目

31/12/2018

1/1/2019

2/1/2019

3/1/2019

4/1/2019

7/1/2019

8/1/2019

9/1/2019

10/1/2019

11/1/2019

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

學校假期

學校假期

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

中文工作紙 (7/1)

 

 

小組討論工作紙 (11/1)

 

作文工作紙 (14/1)

英國語文

G2-3(4B,4C)

 

 

X’mas holiday (3/1)

Dict (10/1)

(G2-3)

News comm (8/1)

News Commentary (7/1)

 

Test Paper 4 (9/1)

Task 5 (9/1)

TP4

Task 7 (10/1)

 

News (14/1)

Daily Marks (17/1)

數學

G1-2(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

Ex.A.2.29 (8/1)

 

 

Ch2.19 (10/1)

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

AC-4.25.1改正 (7/1)

AC-7.1 (8/1)

AC-4.2, 5.1改正 (7/1)

Test3 (Ch4,5,7) (15/1)

 

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4B

【家 忘】

科目

10/12/2018

11/12/2018

12/12/2018

13/12/2018

14/12/2018

17/12/2018

18/12/2018

19/12/2018

20/12/2018

21/12/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

聖誕崇拜

聖誕聯歡

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

中文工作紙 (14/12)

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G2-3(4B,4C)

UT

小測改正 (14/1

Bring Reading books (13/12)

Dict corr (14/12)

Reading o.35-37 (14/12)

 

 

Xmas holiday (3/1)

 

 

 

數學

G1-2(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

Ex5.2 (p.162 W3,5,6) (18/12)

 

 

課堂測試 5-1 (2/1)

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

假期功課 (4/1)

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

1.AC-S11 (17/12)

2.默書:損益表格式 (17/12)

3.默書:財務狀況表格式 (18/12)

 

改正 (19/12)

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4B

【家 忘】

科目

26/11/2018

27/11/2018

28/11/2018

29/11/2018

30/11/2018

3/12/2018

4/12/2018

5/12/2018

6/12/2018

7/12/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

閱讀報告 (3/12)

 

岳陽樓記工作紙 (3/12)

默書改正

 

 

 

 

 

 

英國語文

G2-3(4B,4C)

TP3Task1, 5&6 (27/11)

Pre writing (28/11)

Task 7 (28/11)

 

Sentence making (4) (30/11)

 

Worksheets (3/12)

 

 

News Commentary (7/12)

Oral notecard(12/12)

Dict Corr (13/12)

Note Card Dict (10/12)

數學

G1-2(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

 

 

通識評論題

空巢老人 (4/12)

剪報 (10/12)

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

Ch 1.12 (28/11)

A.ch2.23 (28/11)

 

 

 

Ch.2.26 (5/12)

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

 

 

1.AC-4.2 (11/12)\

2.Test Ch2-3 (11/12)

3.Bring HW File (11/12)

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4B

【家 忘】

科目

12/11/2018

13/11/2018

14/11/2018

15/11/2018

16/11/2018

19/11/2018

20/11/2018

21/11/2018

22/11/2018

23/11/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

旅行日

學生假期

學生假期

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G2-3(4B,4C)

Dictation corr (13/11)

revision

 

 

 

Writing plan (20/11)

Listening data file p.41 (20/11)

 

Picture description (26/11)

數學

G1-2(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

漫畫題 (13/11)

 

 

 

 

 

 

 

貪腐工作紙 (28/11)

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

Ex.4.2 (28/11)

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

A.Ch.1.1 (19/11)

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

AC – 3.2 (19/11)

 

 

抄筆記 (20/11)

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4B

【家 忘】

科目

29/10/2018

30/10/2018

31/10/2018

1/11/2018

2/11/2018

5/11/2018

6/11/2018

7/11/2018

8/11/2018

9/11/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

學校假期

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

G2-3(4B,4C)

Dictation Corr. (31/10)

Listening Corr. (31/10)

 

Paper 3

 

Test Paper 2

 

Data File (31/10)

 

 

1.News Comm (7/11)

2.Dictation (8/11)

 

Dict 8/11

 

Dict Corr (12/11)

U.T (12/11)

Writing (12/11)

數學

G1-2(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

統測改正 (2/11)

 

 

 

 

 

反貪腐功課 (13/11)

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

Ex4-1 (12/11)

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

BAFM (4A-4C)

 

AC-2.2 (1/11)

 

Read Book p.46-48 (2/11)

 

 

1.AC-2.3 (p.56 Q28) (8/11)

2.BK MC (p.51-53) (12/11)

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4B

【家 忘】

科目

15/10/2018

16/10/2018

17/10/2018

18/10/2018

19/10/2018

22/10/2018

23/10/2018

24/10/2018

25/10/2018

26/10/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

公眾假期

A4

A2

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

1.默書 (19/10)

2.中文工作紙 (19/10)

 

 

 

 

 

 

英國語文

G2-3(4B,4C)

Dict Corr. (18/10)

1.Writing mind-map (18/10)

2.Writing plan (18/10)

 

News Commentary (19/10)

 

Writing

Dictation (24/10)

 

Dict (26/10)

Reading p.9-12 (26/10)

UT-reading (29/10)

數學

G1-2(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HW7 (31/10)

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

評論題 (22/10)

評論題 (22/10)

筆記p.6 (22/10)

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

HW 03, 04

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

Ch7.1 (24/10)

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

 

 

1.Dict Corr (22/10)

2.HW File (22/10)

3.Test Ch1+6 (22/10)

 

1.AC-2.1 (p.55, Q25, 26) (26/10)

2.Test 1 Corr (29/10)

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4B

【家 忘】

科目

1/10/2018

2/10/2018

3/10/2018

4/10/2018

5/10/2018

8/10/2018

9/10/2018

10/10/2018

11/10/2018

12/10/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

公眾假期

A2

A3

A4

A2

B1

陸運會

陸運會

學校假期

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

工作紙改正 (5/10)

 

 

 

 

 

 

英國語文

G2-3(4B,4C)

 

Listening

查字典

Data File P9-10

(3/10)

Listening

 

Dictation (8/10)

 

1.Listening Corr (12/10)\

2.查字典 (12/10)

3.Dictation (12/10)

4.News Commentary (12/10)

 

 

 

News Com (16/10)

數學

G1-2(4A,4B)

 

HW 3 (4/10)

 

 

家課4 (12/10)

 

 

 

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

閱讀工作紙

剪報

 

 

 

 

 

 

物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅遊與款待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(會計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論(商管)

 

 

1.BK MC p.156-157 (4/10)

2.5個會計概念 (4/10)

 

1.AC-1.2 改正 (12/10)

2.AC-6.2 (8/10)

3.Dict 5個概念

4.Test Ch1, 6 (23/10)

- AC-6.3
(P158 Q14&15) (16/10)

- 背默5個概念 (16/10)

 

 

 

 

視覺藝術

(中學文憑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4B

【家 忘】

科目

3/9/2018

4/9/2018

5/9/2018

6/9/2018

7/9/2018

10/9/2018

11/9/2018

12/9/2018

13/9/2018

14/9/2018

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

開學日

班務

A3

A4

A2

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

綜合

 

 

 

 

綜合能力 (13/9)

 

 

英國語文

G2-3(4B,4C)

 

 

1.       Informal Letter 工作紙

2.       Introduction  (6/9)

1.       Letter of advice

2.       Worksheet (10/9)

Pre-writing 1

 

查字典(10/9)

Pre-writing (p.4)

(11/9)

 

Worksheet (11/9)

Pre-writing (13/9)

Pre-Writing (13/9)

1.Listening p.2

2.News (14/9)

1.Writing 1 (17/9)

2.Dictation (17/9)

3.News commenter (18/9)

數學

G1-2(4A,4B)

 

 

 

 

 

 

W.S. (13/9)

HW 1 (14/9)

 

 

通識教育

G1-3(4A,4B)

 

 

 

預習 (p.6-7)

 

 

 

 

工作紙

工作紙 第二題

物理