1A

【家 忘】

科目

22/5/2017

23/5/2017

24/5/2017

25/5/2017

26/5/2017

29/5/2017

30/5/2017

31/5/2017

1/6/2017

2/6/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

B1

公眾假期

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音樂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

GB P.124, 125

Textbook P.94

 

 

-          Writing 8

-          GB P.129-131

News Reading (29/5)

 

 

 

Writing Corr. (2/6)

Bring Past Paper

Revision

數學

改正

 

工作紙

工作紙

 

工作紙

 

工作紙

工作紙

工作紙

通識教育

溫習統測

-          溫工作紙

-          課文

 

 

 

工作紙(29/5)

 

 

-          工作紙(16)

-          完成溫習紙,溫習考試範圍

(2/6)

 

 

歷史

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

綜合科學

 

 

改正

 

工作紙

 

 

工作紙

 

工作紙

設計與科技

 

 

 

溫習

 

 

 

 

 

 

普通電腦科

 

Flash練習

 

 

 

考試溫習

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論

 

 

 

 

下星期三(31/5)

測單元二、三(31/5)

 

 

 

 

 

視藝傳意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1A

【家 忘】

科目

8/5/2017

9/5/2017

10/5/2017

11/5/2017

12/5/2017

15/5/2017

16/5/2017

17/5/2017

18/5/2017

19/5/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音樂

 

 

 

 

 

 

 

 

-          1/6 Exam

-          23/5 WS

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

GB P95, 107-109

Food Worksheet (4/5)

 

Worksheet – speaking (12/5)

Dictionary

 

Revision

(UT tmr)

 

Listening P.90 (18/5)

-           

GB P113-115

TP.70

數學

家課25 (10/5)

 

P11.29

(11-15)

工作紙

工作紙

溫習工作紙

 

溫習工作紙

溫習工作紙

 

通識教育

 

 

 

 

工作紙(15/5)

 

 

交消防局問題

 

 

歷史

作業P17 & P.19

(9/5)

 

 

 

 

 

 

歷史作業P.18 (19/5)

 

 

綜合科學

 

 

完成工作紙

 

 

 

 

溫習工作紙

 

溫習

設計與科技

 

 

 

設計圖

 

 

積木扭計

 

 

 

普通電腦科

 

功課改正

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論

 

Ex2.2 (12/5)

 

 

Ex3.3.1 (16/5)

 

 

 

 

 

視藝傳意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1A

【家 忘】

科目

24/4/2017

25/4/2017

26/4/2017

27/4/2017

28/4/2017

1/5/2017

2/5/2017

3/5/2017

4/5/2017

5/5/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

勞動節假期

B2

假期

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音樂

 

 

 

 

 

 

 

 

11/5最遲樂器

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

-          27/4 Dict. P.60

-          Google classroom – blog

 

 

worksheets

 

 

Dict. Corr.

Prepare for speaking (5/5)

 

-          GB P91-93

-          Worksheet

 

數學

工作紙

 

工作紙

功課24

 

 

 

 

工作紙

工作紙

通識教育

 

溫習筆記(27/4)

 

 

工作紙(2/5)

 

 

 

 

 

歷史

 

 

 

P16-17

 

 

 

 

 

 

綜合科學

 

 

作業

P50-52(C), P56-57 (28/4)

 

 

 

 

 

 

完成實驗報告17.2

設計與科技

 

 

 

工作紙

 

 

工作紙

 

 

 

普通電腦科

 

功課(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視藝傳意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1A

【家 忘】

科目

10/4/2017

11/4/2017

12/4/2017

13/4/2017

14/4/2017

17/4/2017

18/4/2017

19/4/2017

20/4/2017

21/4/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

復活節崇拜

復活節假期

復活節假期

復活節假期

復活節假期

復活節假期

復活節假期

復活節假期

復活節假期

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音樂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

Book Report

Writing 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

數學

複習

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通識教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歷史

P13-14

(25/4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

綜合科學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計與科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通電腦科

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視藝傳意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1A

【家 忘】

科目

27/3/2017

28/3/2017

29/3/2017

30/3/2017

31/3/2017

3/4/2017

4/4/2017

5/4/2017

6/4/2017

7/4/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

教師培訓日

清明節假期

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音樂

 

 

 

 

 

 

 

 

樂器/Recorder

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

-          Writing

-          Dict. Corr.

 

 

Writing folder

Finish News Reading,

Dict. Corr.

(5/4)

 

 

Dict. tmr

 

-          Dict. Corr.

-          Worksheets

數學

家課21 (29/3)

 

工作紙

工作紙

家課22 (5/4)

 

 

工作紙

 

家課23 (24/4)

通識教育

 

 

 

 

反思工作紙(5/4)

 

 

工作紙(12) (7/4)

 

 

歷史

作業P7-9 (29/3)

 

 

作業P.10 (31/3)

 

 

 

 

 

 

綜合科學

 

 

完成實驗報告

 

作業P45-48 (6/4)

 

 

工作紙

 

做筆記

設計與科技

 

 

 

開瓶器設計

 

 

 

 

 

 

普通電腦科

 

功課(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視藝傳意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1A

【家 忘】

科目

13/3/2017

14/3/2017

15/3/2017

16/3/2017

17/3/2017

20/3/2017

21/3/2017

22/3/2017

23/3/2017

24/3/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

工作紙 (22/3)

 

 

 

音樂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

3 sentences

Listen to imagine song (24/3)

Listening P74-75 (20/3)

-          Dict. Corr.

-          Pre-writing 5

-          Preposition Corr.

Prep. WS Corr.

Google classroom

Google classroom (fluency tutor)

prepare for speaking (22/3)

 

-          Dict. Corr.

-          Worksheet

 

數學

工作紙

 

工作紙

P8.53

1, 4, 5

家課20 (20/3)

測驗工作紙

 

工作紙

工作紙

改正

通識教育

 

 

 

 

工作紙(20/3)

 

 

作業(十一)

 

 

歷史

 

 

 

P4-6

 

 

 

 

 

 

綜合科學

 

 

作業P34-38

(16/3)

 

筆記

 

 

完成實驗16.1

 

作業P41-44 (27/3)

設計與科技

 

 

 

工作紙

開瓶器設計 (17/3)

 

 

 

 

 

 

普通電腦科

 

剪片練習一

 

 

 

剪片練習()

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論

 

 

 

 

Ex3.1.3

(21/3)

 

下堂(28/3)測驗

 

 

 

視藝傳意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1A

【家 忘】

科目

27/2/2017

28/2/2017

1/3/2017

2/3/2017

3/3/2017

6/3/2017

7/3/2017

8/3/2017

9/3/2017

10/3/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

學校假期

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

工作紙(甲部) (8/3)

 

 

 

音樂

 

 

 

 

 

 

 

 

練習

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

Dict P.28 (2/3)

 

Listening P67 (2/3)

-          Google classroom

-          Worksheet (dictionary)

 

 

Prepare for speaking (8/3)

Reading worksheet (10/3)

 

 

數學

家課18 (1/3)

 

工作紙

工作紙

工作紙

 

 

工作紙

工作紙

 

通識教育

 

 

 

 

工作紙

 

 

作業() (10/3)

 

 

歷史

 

 

 

作業2-3 (3/3)

 

 

 

P.4(),

P.11(.1)

 

 

綜合科學

 

 

完成實驗

 

作業P19-22 (3)

 

 

完成實驗報告

 

 

設計與科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通電腦科

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論

 

Ex3.1.1 (1/3)

 

 

7/3

《新產品推介》

 

 

 

 

 

視藝傳意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1A

【家 忘】

科目

13/2/2017

14/2/2017

15/2/2017

16/2/2017

17/2/2017

20/2/2017

21/2/2017

22/2/2017

23/2/2017

24/2/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

工作紙(22/2)

 

 

 

音樂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

GB P121

Dictation Corr.

Aristo P.28

 

-          Writing Corr. (17/2)

-          Green WS (20/2)

-          Bring Bk 1B

Finish News Reading (20/2)

Interview

Speaking worksheet (22/2)

 

Writing 5

(quality work)

GB P73-75

Textbook P12-13

數學

家課16 (15/3)

 

工作紙

工作紙

家課17 (21/2)

工作紙

 

工作紙

工作紙

工作紙

通識教育

 

 

 

 

閱讀課工作紙(20/2)

 

 

 

 

 

歷史

P35-39

 

 

 

 

 

 

作業P40-43

(24/2)

 

 

綜合科學

 

 

完成實驗報告

 

作業

P2-4, P6 (20/2)

 

 

筆記

 

作業(27/2)

設計與科技

 

 

 

 

 

 

初步設計

 

 

 

普通電腦科

 

十大新聞練習

 

 

 

中輸入法

 

 

 

 

企業、會計與

財務概論

 

Ex3.1 (17/2)

 

 

Ex10.3.2下堂帶新書(組合單元3) (21/2)

 

 

 

 

 

視藝傳意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1A

【家 忘】

科目

23/1/2017

24/1/2017

25/1/2017

26/1/2017

27/1-4/2/2017

6/2/2017

7/2/2017

8/2/2017

9/2/2017

10/2/2017

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

對卷日

對卷日

學校假期

學校假期

學校假期

B1

B2

B3

B4

B5

宗教(基督教)

 

 

 

 

 

 

工作紙

 

 

 

音樂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國語文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國語文

 

-          Book Report

-          Adverbs (Edv)

-          Writing 4

-          試卷簽名

 

 

 

-          Writing (3 papers)

-          Prepare P.27

 

Prepare for speaking (14/2)

-          Dict. (Cat+months) on Monday (13/2)

-          GB P.118-120 (10/2)

 

數學

改正

家課15 (6/2)

 

 

 

工作紙

 

 

工作紙

工作紙

通識教育

 

 

 

 

 

 

 

完成書P12-14

 

 

歷史